Artikels

Elien:
DALLE D. Opvoedingsondersteuning en (kans-) arme gezinnen. In:tijdschrift voor Welzijnswerk; jg. 24, nr. 232, december 2000

Opvoedingsondersteuning krijgt stilaan meer en meer belangstelling. De groep waar de opvoeding het grootste probleem vormt zijn de armen. In de opvoeding speelt vooral de moeder een sleutelrol. Het typische voor deze problematiek is de geslachtsgebonden taakverdeling en het veel veranderen van onderwijs van het kind, een plaatsing wordt gezien als zeer pijnlijk. Bij de armen onderhouden de moeders het huishouden zeer strikt maar men ontbreekt belangrijke dingen zoals geld en werk. De richtlijnen om deze problematiek aan te pakken is jezelf stellen in de plaats van de slachtoffers en respect hebben voor het gezin. Daarin is het belangrijk dat het gezin de beslissen mee mag nemen, men zich aanpast aan het leefpatroon en mag beslissen wat men wel en niet wil, daarbij moet er plaats zijn voor mislukkingen ook. Het is ook belangrijk om deze mensen samen te brengen om een inbreng te geven in een groep en dat men elkaar advies kan geven, daarnaast zijn huisbezoeken ook een zeer geapprecieerd middel om te communiceren. Professionele hulp is essentieel en liefst van iemand die dezelfde achtergrond heeft als deze mensen.


Melissa:
VAN HEURCK L. Triple P opvoedingsondersteuning bij kind en gezin. In:Caleidoscoop; jg. 20, nr1, januari – februari 2008

Mijn artikel ging rond hoe men Tripple P gebruikt in Kind en gezin. Er wordt uitgelegd wat Tripple P inhoudt en hoe Kind en gezin dit toepast. Ook wordt er een duidelijk beeld gegeven over hoe kind en gezin opvoedingsondersteuning biedt in het algemeen.


Ellen:
NYS K. & VANDEMEULEBROECKE L. Gezins- en opvoedingsondersteuning. In:Tijdschrift voor welzijnswerk; jg. 24, nr. 232, december 2000

Gezins -en opvoedingsondersteuning blijkt binnen de verschillende domeinen en sectoren van onze samenleving ingeburgerd te zijn.
Zowel op beleidsniveau als in de praktijk.
gezins -en opvoedingsondersteuning is ook het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de invulling van deze begrippen en de draagwijdte van het vooropstellen van de daaraan verbonden principes.
In dit artikel omvat de begripsverheldering en de vormgevins van gezins -en opvoedingsondersteuning.


Vic:
MEURS P. & JULLIAN G. Ontwikkelingsgerichte opvoedingsondersteuning bij kansarme, allochtone gezinnen. In:// Tijdschrift klinische psychologie//; jg. 34, nr. 3, september 2004, pag. 168-180

In kansarme gezinnen komen kinderontwikkeling en opvoedingspraktijk in migrantengezinnen meer onder druk te staan dan in andere milieus. Daarom hebben psychologen een programma ontworpen 'De eerste stappen'. Het veerkrachtige sociaal-emotionele domein van allochtone gezinnen als hefboom wordt gebruikt om de kwetsbare ontwikkelingsdomeinen zoals de ontwikkeling te bevorderen. Het programma wil ook ontwikkelingsrisico's en opvoedingsspanningen aanpakken bij het begin van de ontwikkeling en bij de eerste tekens van afwijkende ontwikkelingspaden. Omwille van de grote onvoorspelbaarheid van het ontwikkelingsverloop en de grotere kans op het onderdruk komen staan van opvoedkundig handelen, is het nodig om ten aanzien van deze doelgroep vroegtijdig te interveniëren. Uit een onderzoek blijkt dat deze preventie weliswaar geen magisch redmiddel is, maar in vergelijking met een controlegroep wel degelijk gunstige effecten heeft op de algemene ontwikkeling van allochtone gezinnen.


Mathieu:
VANDEMEULEBROECKE L. & NYS K. Het concept empowerment op het domein van de gezins- en opvoedingsondersteuning en de pedagogische hulpverlening. In: Pedagogisch tijdsschrift; jg. 26, december 2001, pag 3 - 17

Empowerment is een term die de laatste jaren bekend is geworden. Begeleleiders en hulpverleners, iedereen begint tegenwoordig de term Empowerment te kennen.
Kennen is één ding, de term in de praktijk brengen is kennelijk iets anders. Empowerment wordt meer en meer gebruikt, de begeleider / hulpverlener gaat de gebruiker, in het geval van mijn tekst sterk gaan maken. De begeleider / hulpverlener gaat de gebruiker gaan helpen bij moeilijke beslissingen, problemen in het gezin. De eindbeslissing blijft nog altijd bij het gezin (= gebruiker), maar de begeleider is er om dat extra duwtje in de rug te geven.
Empowerment is gebaseerd op de pedagogiek van de onderdrukten (Paulo Freire).


Brecht:
DR. HERMANNS J. Jeugdproblematiek en opvoedingsondersteuning. In Tijdschrift voor Orthopedagogiek ; nr. 9, jaargang 34, 1995, pag. 410-422.

De jeugdproblematiek wordt door de samenleving als ernstig ervaren. De effectiviteit van hulpverlening en behandeling wordt tegelijkertijd in twijfel getrokken. Er is ten gevolge daarvan een sterke roep om pedagogische preventie.
In dit artikel wordt uitgegaan van de visie op opvoeding als een transactioneel proces met homeostatische kenmerken, sterk beïnvloed door de sociale context. Het preventieparadigma, dat uitgaat van causale ketens die geanalyseerd kunnen worden en waarin gerichte actie op elementen in die ketens ondernomen wordt, wordt ter discussie gesteld.
Aansluitend op de empirisch gevalideerde componenten van sociale ondersteuning wordt family support of opvoedingsondersteuning voorgesteld als alternatieve preventiestrategie.


Bert:
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT. Vanuit het kinderrechtencommissariaat Advies: Een opvoedingsondersteuning met oog voor de gezinscontext, de betrokken kinderen, de rechten van ouders en kinderen en specifieke doelgroepen/. In:Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten; jg. 8, nr. 5, december 2007

Het kinderrechtencommissariaat heeft een duidelijke verdeling weer van tot in welke niveau's opvoedingsondersteuning gaat en wie daar telkens voor zorgt. In dit stuk staat niet uitgelegd hoe de uitwerking is in een kleine deelgemeente die bijvoorbeeld niet in één van de centrumsteden ligt, maar duid wel duidelijk aan hoe het daar kan verlopen en wie daar de initiatieven kan/mag/zou moeten nemen.
Dit alles is slecht de planning van hoe dit alles in elkaar zit en hoe het in grove lijnen zou moeten verlopen, maar er is ook rekening gehouden dat dit alles niet perfect kan nagestreeft worden. Vooral het feit dat de kleinere gemeentes ondervinden wegens geen opvoedingswinkel of dergelijke dichtbij te hebben is nog een probleem waar aan gewerkt zal moeten worden.


Maika:
Bibliografie:
CARRETTE V.Opvoedingsondersteuning belicht vanuit een kind- en jongerenperspectief.In: Tijdschrift voor welzijnswerk; jg.29, nr 269, juli 2005, pg.25-34

WYDOOGHE B., Game on!:we krijgen er niet genoeg van, Brussel, viWTA, 2008

Om volledige document te raadplegen, klik hier


In de praktijk van het opvoedingsondersteunend handelen gaat men zich vooral focussen op de ouders als de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken. Men gaat de kinderen en jongeren niet echt als mede-actoren beschouwen, maar in de tekst gaan ze nu juist kijken vanuit een kind- en jongerenperspectief. Ze gaan kijken wat de betekenis van een gezin, van opvoeding en van opvoedingsondersteuning is voor een kind/jongere. Voor een kind/jongere zijn niet alleen de ouders verantwoordelijk, maar is er een gedeelde verantwoordelijkheid. Namelijk het gezin, maar ook de samenleving is verantwoordelijk voor de opvoeding en voor de ondersteuning van opvoeding. Ook de samenleving heeft een invloed op de kinderen/jongeren. Denk maar aan school, het niet alleen een plaats waar kinderen leren maar ook een ontmoetingsplaats van vrienden, leeftijdsgenoten.


Emmely:
H.Van Puyenbroeck,G.Loots,H.Grietens & W.Jacquet: Crisishulp aan huis/ Een uitkomstonderzoek //In:Tijdschrift voor Orthopedagogiek ,jg 46,juli 2007, pag. 78-89

Ik heb een artikel gelezen over Crisishulp aan huis in Vlaanderen. Dit was een uitkomstonderzoek.
Hierin hebben ze onderzocht welke invloed Crisishulp aan huis heeft t.o.z van de ouders/kinderen en opvoedingssituatie.
Het blijkt in dit artikel dat deze een gunstige invloed heeft op de gedragsproblemen maar niet op de problemen die ouders en kinderen ervaren. Van bij de aanvang van het onderzoek participeerden de gezinsmedewerkers en teamleden van verschillende locaties van Crisishulp aan huis in Vlaanderen aan de voorbereidende vergaderingen van het onderzoek en tekenden mee het theoretisch kader uit van waaruit ze hun praktijk verantwoordden.Dit leidde tot het concept van 'subjectieve perspectiefloosheid in de opvoedingssituatie',dat men operationaliseerd naar 4 opvoedingsvariabelen.


Magali:
J.J. Asscher, J.M.A. Hermanns & M. Dekovic De invloed van Home-Start op het welzijn en opvoedingsgedrag van ouders van peuters. In:Tijdschrift voor orthopedagogiek; jg. 45, nr5, mei 2006

Ik heb een artikel over Home-Start gelezen. Home-Start is een opvoedingsondersteuningsprogramma dat momenteel enkel nog maar in Nederland bestaat. Het is vooral bestemd voor moeders met een jong kind, tot 6 jaar. Dit programma werkt vooral met vrijwilligers die dan bij de moeders op bezoek gaan en helpen bij allerlei taken, zoals het huishouden regelen, boodschappen doen, spelen met de kinderen. Maar vooral bieden de vrijwilligers een luisterend oor aan, ze geven advies als daarom gevraagd wordt en helpen om het sociaal netwerk van de ouder te vergroten. Het grote doel is om het welzijn in het gezin te vergroten
Dit artikel bespreekt voornamelijk een onderzoek dat recent gedaan is. Ze bekijken de effecten in Home-Startgezinnen. Deze resultaten zijn wel degelijk aanwezig. Moeders hebben minder negatieve gevoelens, een intensieve band met het kind, enzovoort. Kortom, het welzijn in Home-Startgezinnen verhoogt inderdaad dankzij de hulp van Home-Startvrijwilligers.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License