Definities
problemen

Het begrip opvoedingsondersteuning verwijst naar ondersteuning van opvoeders bij het opvoeden van kinderen en jongeren en heeft een preventief karakter

andere termen die aansluiten bij gezins- en opvoedingsondersteuning;

  • opvoedingsvoorlichting
  • ontwikkelingsstimulering
  • sociale ondersteuning
  • het beïnvloeden van omgevingsfactoren
  • pedagogische preventie

- opvoedingsondersteuning is een onderdeel van gezinsondersteuning.
Staat voor het geheel van maatregelen, voorzieningen en structuren en activiteiten die erop gericht zijn de mogelijkheden van het (primaire) opvoedingsmilieu aan te spreken, te verrijken en/of te optimaliseren ten einde kinderen en jeugdigen optimale opvoedings- en ontwikkelingskansen te bieden.

- gezinsondersteuning staat voor het geheel van alle (beleids)maatregelen en -voorzieningen die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van gezinnen en gezinsleden.

- Homeoastase: een evenwicht vinden

- Outreaching: actief aanspreken waar ze zich vertonen, bv. Consultatie van K&G of het brengen en afhalen van hun echtgenote en kind.

- DOS: Denver Ontwikkeling Screeningtest

- Home-Start: een opvoedingsondersteuningsprogramma dat zich richt op moeders met een jong kind. Het probeert het welzijn van ouders te vergroten en opvoedingsgedrag te verbeteren om zo gezinsproblemen en psychopathologie bij kinderen te verkomen. Het programma werkt met vrijwilligers die het gezin één keer per week een dagdeel ondersteunen. De nadruk ligt op het versterken van het gezin, waardoor het gezin weer in staat is de eigen problemen het hoofd te bieden. Home-Start probeert de toename van gezinsproblemen te voorkomen en doet dat door sociale steun te bieden, die verondersteld wordt het welzijn en zelf ervaren competentie van de ouders te vergroten.

- Psychopathologie: is de leer van de psychische ziekte (geestelijk en psychologisch) of lijden of van de handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte of handicap.

- Opvoedingsondersteunings-programma: programma’s die proberen het gezinsfunctioneren te verbeteren door ouders te ondersteunen.

- Demonstratieprogramma’s: deze programma’s zijn vaak specifiek gericht op bepaalde, nauwkeurig omschreven doelgroepen. Deze zijn langdurig en intensief en daardoor duur en moeilijk in de alledaagse praktijk op te zetten zonder aanzienlijke aanvullende financiering. Daarnaast is dit soort programma’s vaak specialistisch en vereisen aanzienlijke training en opleiding. Daarom worden deze interventies in de praktijk niet breed toegepast.

- Rigoureus: streng

spreuk

- Homeostase: Een stabiel evenwicht in het interne milieu, bereikt met behulp van regelmechanismen.

-Paradigma: Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.

-Post Traumatisch Stress Syndroom: Een gestagneerde verwerking van de ervaring van een schokkende gebeurtenis.

-Diffuus: Uitgebreid, zonder duidelijke afbakening.

-Cumulatie: Opeenstapeling.

-Symptomatologie: Leer van de ziekteverschijnselen. -Padanalyse: Gebaseerd op meervoudige regressie.

-Longitudinaal: Bepaald soort wetenschappelijk onderzoek.

-Crisishulp: Crisishulp aan Huis is een vorm van hulpverlening die zich richt op gezinnen waar een minderjarige dreigt uithuis te worden geplaatst.

-Opvoedingswinkel: Een 'winkel' waar men vrij in en uit kan lopen met gelijk welke vraag in verband met opvoeding, dit is zeer laagdrempelig zodat de stap hier naartoe zo klein mogelijk blijft.

-goodwill: De mate waarin de gemeente/stad/… oog bied aan opvoedings/opvoedingsondersteuning/gezinszorg/…

-Kaderdecreet: Decreet die opsomt wie de actoren in de opvoedingsondersteuning zijn, geeft aan hoe deze actoren met elkaar verbonden zijn en stelt wat hun taken en werkingsprincipes zijn.

-good practices: Bv. infoavond over taalontwikkeling in de crèche, voordracht over leerstoornissen ven het ouder comité, kindervriendelijke ruimtelijke ordening,…

Empowerment: ‘Het proces van zelfversterking (individueel en collectief) met de bedoeling ongewenste achterstelling in rechten, plichten en kansen ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor het ontwikkelen en demonstreren van competenties en voor het beleven van een zinvol bestaan.

Gezinsbegeleiding: ' Begeleiding en ondersteuning van gezinnen bij gezinsproblemen'

Pedagogische hulpverlening: Tijdelijke of langdurige proffesionele hulp op basis van begeleiding en ondersteuning. De basis van de hulpverlening blijft bij het gezin zelf. Het gezin wordt bijgestaan door proffesionelen, deze mensen helpen de mensen bij het maken van keuze's en dergelijke in moeilijke situatie's.

Opvoeding:een dynamisch en wederzijds proces van interactie en beïnvloeding van het kind, de opvoeders en de omgeving

-NVOS:- De Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie brengt de subjectieve gezinsbelasting van ouders met betrekking tot de opvoeding van kinderen tussen 0-18 jaar in kaart.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License