Moeilijke Woorden
problemen

Het begrip opvoedingsondersteuning verwijst naar ondersteuning van opvoeders bij het opvoeden van kinderen en jongeren, en heeft een preventief karakter.

Andere termen die aansluiten bij gezins- en opvoedingsondersteuning:

  • Opvoedingsvoorlichting
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Sociale ondersteuning
  • Het beïnvloeden van omgevingsfactoren
  • Pedagogische preventie

Lijst met moeilijke woorden:

- Crisishulp: Crisishulp aan Huis is een vorm van hulpverlening die zich richt op gezinnen waar een minderjarige dreigt uithuis te worden geplaatst.

- Cumulatie: Opeenstapeling.

- Demonstratieprogramma’s: deze programma’s zijn vaak specifiek gericht op bepaalde, nauwkeurig omschreven doelgroepen. Deze zijn langdurig en intensief en daardoor duur en moeilijk in de alledaagse praktijk op te zetten zonder aanzienlijke aanvullende financiering. Daarnaast is dit soort programma’s vaak specialistisch en vereisen aanzienlijke training en opleiding. Daarom worden deze interventies in de praktijk niet breed toegepast.

- Diffuus: Uitgebreid, zonder duidelijke afbakening.

- DOS: Denver Ontwikkeling Screeningtest.

- Empowerment: Het proces van zelfversterking (individueel en collectief) met de bedoeling ongewenste achterstelling in rechten, plichten en kansen ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor het ontwikkelen en demonstreren van competenties en voor het beleven van een zinvol bestaan.

- Gezinsbegeleiding: Begeleiding en ondersteuning van gezinnen bij gezinsproblemen.

- Gezinsondersteuning: Staat voor het geheel van alle (beleids)maatregelen en -voorzieningen die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van gezinnen en gezinsleden.

- "Good practices": Bv. infoavond over taalontwikkeling in de crèche, voordracht over leerstoornissen van het ouder comité, kindvriendelijke ruimtelijke ordening, …

- "Goodwill": De mate waarin de gemeente/stad/… oog bied aan opvoedings/opvoedingsondersteuning/gezinszorg/…

spreuk

- Homeostase: Een stabiel evenwicht in het interne milieu, bereikt met behulp van regelmechanismen.

- Home-Start: Een opvoedingsondersteuningsprogramma dat zich richt op moeders met een jong kind. Het probeert het welzijn van ouders te vergroten en opvoedingsgedrag te verbeteren om zo gezinsproblemen en psychopathologie bij kinderen te verkomen. Het programma werkt met vrijwilligers die het gezin één keer per week een dagdeel ondersteunen. De nadruk ligt op het versterken van het gezin, waardoor het gezin weer in staat is de eigen problemen het hoofd te bieden. Home-Start probeert de toename van gezinsproblemen te voorkomen en doet dat door sociale steun te bieden, die verondersteld wordt het welzijn en zelf ervaren competentie van de ouders te vergroten.

- Kaderdecreet: Decreet die opsomt wie de actoren in de opvoedingsondersteuning zijn, geeft aan hoe deze actoren met elkaar verbonden zijn en stelt wat hun taken en werkingsprincipes zijn.

- Kansarme gezinnen: Sociaaleconomische positie die wordt gekenmerkt door een achterstand op verschillende terreinen tegelijk zoals inkomen, opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke en maatschappelijke participatie.

- Longitudinaal: Bepaald soort wetenschappelijk onderzoek.

- NVOS: De Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie brengt de subjectieve gezinsbelasting van ouders met betrekking tot de opvoeding van kinderen tussen 0-18 jaar in kaart.

- Opvoeding: Een dynamisch en wederzijds proces van interactie en beïnvloeding van het kind, de opvoeders en de omgeving.

- Opvoedingsondersteuning: Is een onderdeel van gezinsondersteuning. Staat voor het geheel van maatregelen, voorzieningen en structuren en activiteiten die erop gericht zijn de mogelijkheden van het (primaire) opvoedingsmilieu aan te spreken, te verrijken en/of te optimaliseren ten einde kinderen en jeugdigen optimale opvoedings- en ontwikkelingskansen te bieden.

- Opvoedingsondersteunings-programma: Programma’s die proberen het gezinsfunctioneren te verbeteren door ouders te ondersteunen.

- Opvoedingswinkel: Een 'winkel' waar men vrij in en uit kan lopen met gelijk welke vraag in verband met opvoeding, dit is zeer laagdrempelig zodat de stap hier naartoe zo klein mogelijk blijft.

- Outreaching: Actief aanspr- opvoedingsondersteuning is een onderdeel van gezinsondersteuning. Staat voor het geheel van maatregelen, voorzieningen en structuren en activiteiten die erop gericht zijn de mogelijkheden van het (primaire) opvoedingsmilieu aan te spreken, te verrijken en/of te optimaliseren ten einde kinderen en jeugdigen optimale opvoedings- en ontwikkelingskansen te bieden.

- Padanalyse: Gebaseerd op meervoudige regressie.

- Paradigma: Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.

- Pedagogische hulpverlening: Tijdelijke of langdurige professionele hulp op basis van begeleiding en ondersteuning. De basis van de hulpverlening blijft bij het gezin zelf. Het gezin wordt bijgestaan door professionelen, deze mensen helpen de mensen bij het maken van keuzes en dergelijke in moeilijke situaties.

- Post Traumatisch Stress Syndroom: Een gestagneerde verwerking van de ervaring van een schokkende gebeurtenis.

- Psychopathologie: Is de leer van de psychische ziekte (geestelijk en psychologisch) of lijden of van de handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte of handicap.

- Rigoureus: Streng.

- Symptomatologie: Leer van de ziekteverschijnselen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License