Opvoedingsondersteuning

1. Gezinsondersteuning

opvoeding2.jpg

Doel: Het welzijn van alle gezinnen en hun gezinsleden bevorderen.

Naast opvoedingsondersteuning ook ontwikkelingsstimulering en beïnvloeding van de omgeving.

Opvoeding ondersteuning

- Samen zoeken hoe het kind beter kan slapen, eten, …
- Samen zoeken hoe je het best reageert op jouw kind
- Samen zien wie je het best kan helpen

  • Opvoedergericht

Omgeving beïnvloeden

- Zoeken naar steun in de directe omgeving
- Zorgen voor een fijne kindvriendelijke omgeving
- Schakels vormen tussen de crèche, het buurthuis en de kleuterschool

  • Omgevingsgericht

Ontwikkeling stimuleren

- Verhaaltjes voorlezen aan je kind
- Je kind nieuw speelgoed laten ontdekken
- Je kind voorbereiden op de kleuterschool

  • Kind gericht

2. Opvoedingsondersteuning

Doel: de opvoedingssituatie van kinderen verbeteren.

Richt zich vooral op de opvoeders maar ook op de opvoedingscontext.

2.1 De belangstelling van ouders voor opvoedingsondersteuning neemt toe

Oorzaken:
- Inspiratie door wetenschappelijk onderzoek
- Traditionele opvoedingsmodellen vallen weg
- Weinig ervaring van de ouders
- Traditionele ondersteuningsnetwerken vallen weg

2.2 Ouders hebben opvoedingsvragen

MAAR:
- Voor de meeste ouders is opvoeding geen probleem
- Die vragen worden niet steeds al belastend ervaren
- Ouders hebben niet altijd de steun van anderen nodig

2.2.1 Waarover gaan deze vragen?

- Opvoeding in het algemeen
- Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid (bij jonge kinderen)
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- (als) moeilijk (ervaren) gedrag
- School

2.2.2 Bepaalde groepen ouders hebben specifieke vragen:

- Allochtone ouders
- Adoptie – ouders
- Ouders met een meerling
- Ouders met een kind met een beperking
- Alleenstaande ouders
- Ouders met een nieuw samengesteld gezin
- Ouders uit hogere sociaal-economische lagen van de bevolking
- Kansarme ouders
- …

2.2.3 Op wie willen ouders beroep doen met opvoedingsvragen?

- Eigen sociaal netwerk
- Professionelen (eerst die waarmee men in het dagelijkse leven in contact komt)

2.3 Ook het beleid heeft belangstelling voor opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning draagt bij tot :
- Preventie van psychosociale en maatschappelijke problemen
- Realisatie kinderrechten
- Kwaliteit van leven en het welzijn van de gezinnen

2.4 Waarom mogen we van de overheid verwachten dat ze investeert in opvoedingondersteuning?

De verantwoordelijken voor de opvoeding van kinderen en jongeren hebben recht op een toegankelijk, samenhangend en herkenbaar aanbod van opvoedingsondersteuning, dat goed aansluit bij hun vragen en dat hun mogelijkheden versterkt.

Omdat:
de overheid van ouders verwacht dat zij hun kinderen en goede opvoeding bieden.

2.5 Functies van opvoedingsondersteuning

Verrijkende functie
- Vertrekken vanuit de sterke kanten en mogelijkheden van gezinnen
- Om de opvoedingscompetentie te vergroten

Preventie
- Wanneer de opvoeding onder druk staat van risico- of stressfactoren
- Aanbod op maat
- Empowerment
- Succesfactoren: vroeg, langdurig, deel van gezinsondersteuning, meerdere partners bij betrokken

Gezinsgerichte pedagogische hulpverlening
- Wanneer er sprake is van een Problematische Opvoedingssituatie (POS)
- Geïndividualiseerde begeleiding van het opvoedingsproces

2.6 Vormen van opvoedingsondersteuning

- Emotionele steun
- Voorlichting
- Instrumentele steun
- Adviesverlening
- Vorming en vaardigheidstraining
- Uitbouwen van een sociaal netwerk
- Detectie, signalering en doorverwijzing

2.7 Opvoedingsondersteuning door professionelen

Delicaat en complex!

- Ouders zijn vrij hun kinderen op te voeden zoals zij dat wensen.
- Ouders hebben geen behoefte aan ongevraagd advies of bemoeienis
- Er is een grote verscheidenheid aan gezinssituaties en aan opvoedingswaarden en opvoedingspraktijken

2.8 Ecologische visie op opvoedingsondersteuning

Opvoeding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de verschillende opvoeders elkaar kunnen steunen vanuit een gelijkwaardige relatie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License