Politieke Visies

In de Vlaamse Regering was oorspronkelijk Steven Vanackere minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maar door de recente gebeurtenissen in de regering is sinds 02-01-09 Veerle Heeren de nieuwe minister.

Beleidsbrief 2008-2009: http://www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite/Beleid/beleidsbrief2008-2009.pdf

Beleidsbrief 2007-2008: http://www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite/Beleid/Minister/Beleidsnota/beleidsbrief_WVG_2007-08.pdf


SP.a

SP.a steekt veel energie in het kind en gezin omdat juist daar volgens hen de toekomst ligt.

Bron: http://www.sp.be/nationaal/ideeen/standpunten/detail.asp?iThemaID=387#2976

Het gezin is de plaats bij uitstek voor zorgzaamheid, en dat is voor de Vlaamse socialisten belangrijk. SP.a wil opkomen voor alle gezinnen, niet alleen voor het 'klassieke gezin', maar ook voor nieuw samengestelde gezinnen of gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht. Alle gezinsvormen verdienen een gelijke behandeling.
De overheid moet zich met persoonlijke keuzes niet moeien. Je persoonlijke keuze mag nooit aanleiding geven tot discriminatie. Mensen hebben recht op ondersteuning om die keuze waar te maken"

Gennez zette een aantal gezinsondersteunende voorstellen op een rij:
het verhogen van de kinderbijslag (wat één miljard euro zou kosten), het geleidelijk optrekken van het ouderschapsverlof tot één jaar voor elk kind tot 12 jaar, meer plaatsen in de kinderopvang en de invoering van een inkomensgerelateerde bijdrage in de zelfstandige kinderopvang. Bemiddelingsdiensten moeten voorkomen dat echtscheidingen uitmonden in vechtscheidingen en gezinnen moeten kunnen rekenen op opvoedingsondersteuning, aldus de SP.a."

Caroline Gennez is SP.a-voorzitster

Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/280281/2008/05/18/Sp-a-profileert-zich-als-progressieve-gezinspartij.dhtml
http://www.sp.be/nationaal/zoek/resultaat.asp


Groen!

ook Groen! vindt dat de druk op de gezinnen zwaar doorweegt biedt hier behoorlijk aandacht aan, voor elke doelgroep.

Bron: http://www.groen.be/dossiers/standpunten/gezin-welzijn-en-zorg_46.aspx

Parlementslid Mieke Vogels steunt de vraag van de werkgevers, werknemers en cliënten uit de bijzondere jeugdzorg naar meer opvangplaatsen. Volgende week dinsdag worden de partners gehoord in het Vlaams parlement. “Groen! roept de andere fracties in de Commissie Welzijn op een krachtig signaal te geven aan de Vlaamse regering om dringend maatregelen te nemen om de stijgende wachtlijsten van jongeren in problemen weg te werken,” aldus Mieke Vogels. De voorbije twee jaar steeg het aantal vragen naar opvang met maar liefst 25% .Dit is des te schrijnender als men weet dat als jongeren in problemen niet geholpen worden het probleem alleen maar groter wordt. Jongeren met problemen vandaag kunnen geholpen worden door thuisbegeleiding of opvang in een dagcentrum. Als diezelfde jongere een jaar moet wachten tot er opvang beschikbaar is dan is de kans groot dat ondertussen een residentiële opvang nodig is of erger dat de jongere een als misdrijf omschreven feit pleegde en ondertussen voor de jeugdrechter verscheen.

Mieke Vogels is Groen!-voorzitster

Bron: http://www.groen.be/actualiteit/Persbericht-noodsituatie-bij-opvang-jongeren-is-gevolg-van-verwaarlozing-door-huidige-vlaamse-regering_231.aspx

Ook over de combinatie werk/gezin heeft Groen! een woordje over te zeggen.

http://www.groen.be/actualiteit/Persbericht-meer-tijd-voor-kinderen-vraagt-een-ander-loopbaanbeleid_160.aspx?searchtext=opvoeding


CD&V

Voor CD&V zijn de gezinnen een belangrijke schakel in de samenlevingsopbouw Daarom willen we een gezinsbeleid voeren dat de nodige randvoorwaarden invult. Vandaag wordt in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet dat op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordigers Tom Dehaene en Vera Jans werd ingediend, goedgekeurd. Dit decreet versterkt het aanbod aan opvoedingsondersteuning voor de ouders door onder meer op lokaal niveau de expertise van verschillende actoren te bundelen, dat aangestuurd wordt door het op te richten Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning.

Vera Jans: "De voorstellen zijn niet alleen gericht op de risicogroepen. Het kan evengoed een verrijking zijn voor gezinnen die geen grote problemen ervaren. De behoefte kan dus zeer verschillend zijn. Maar de doelgroep blijft wel de ouders en "ouderfiguren" (bv. stiefouders) van minderjarigen. Het gaat om laagdrempelige activiteiten die gemakkelijk te bereiken zijn. Ze vergen geen grote financiële inspanningen, werken niet stigmatiserend en ontstaan vraaggericht. Vrijblijvend advies op maat, dus."

Vera Jans zit in het Afdelingsbestuur van de CD&V

http://www.cdenv.be/vera-jans

Tom Dehaene: "Ik ben ervan overtuigd dat we met dit decreet een antwoord bieden op een steeds groter wordende maatschappelijke vraag. Het is nu de uitdaging om alle overheden en sectoren elkaar in dit verhaal te laten vinden, en samen de opvoedingskar te laten trekken. De Vlaamse regering voorziet alvast veel middelen voor de uitvoering van het decreet: het budget zal stijgen tot 1,7 miljoen euro (nu 87.000 euro). "

Tom Dehaene zit in het Afdelingsbestuur van de CD&V

Bron: http://www.cdenv.be/actua/persberichten/vlaanderen-investeert-ouders

"Ik wil alle initiatieven die hierrond al bestaan in Vlaanderen bundelen, er voor zorgen dat er zo dicht mogelijk bij de mensen (via het lokale bestuur) op hun vraag uit één mond gesproken wordt. Ik wil er voor zorgen dat men beseft dat het normaal is dat men vragen heeft, en dat het goed is dat men ze stelt"

bron: http://www.cdenv.be/tom-dehaene


Lijst De Decker

Een goed uitgebouwd jeugdbeleid is belangrijk voor de ganse samenleving, niet alleen omdat het jongeren de kans biedt om op een constructieve manier hun jong-zijn te beleven, maar ook omdat het integraal deel uitmaakt van het zo belangrijke integratie-, overlast- en veiligheidsbeleid. Een jongere moet kunnen rekenen op een goede maatschappelijke ondersteuning bij zijn ontwikkeling waarbij hij/zij leert dat hij/zij niet alleen rechten maar ook verantwoordelijkheden en plichten heeft. De ouders of voogden hebben uiteraard de eerste en belangrijkste opdracht. Zij zijn het primaire rolmodel. Maar de samenleving moet ouders een handje toesteken. Daar moet dus de noodzakelijke gemeenschapsfinanciering tegenover staan. Een goed uitgebalanceerd jeugdbeleid laat jongeren toe actief te betrekken bij de samenleving. Jongeren moeten voor de beleidsinvulling als eersten geraadpleegd worden. Er mag geen sprake zijn van segregatie of positieve discriminatie. Een jongere is een jongere. Bij alle beleidsbeslissingen op vlak van R.O. sport, onderwijs, enz. moet de weerslag op het jeugdbeleid in kaart worden gebracht. Jongerencriminaliteit is een zeer specifiek probleem. Naast repressie is preventie van groot belang. Het jeugdbeleid - dat ook gericht moet zijn tot "oudere" jongeren - en het onderwijs spelen daarbij een belangrijke rol.

Bron: http://www2.lijstdedecker.com/standpunten.aspx?id=162c108c-5da8-4968-9f73-734cb07d220d&groep=J


Vlaams Belang

Vlaams Belang staat achter de opvoedingsondersteuning in de zin van financiële steun en ouderschapsverlenging.

Bron: http://vlaamsbelang.org/21/6/


N-Va

De N-VA houd zich eveneens bezig met opvoedingsondersteuning, hier wordt dit onderwerp gedragen door Geert Bourgeois.

Bron:http://www.n-va.be/programma/nieuws/opinie_detail.asp?ID=109&Zk=opvoeding


Open VLD

Binnen het kader van de Open VLD staat opvoedingsondersteuning op de agenda van Griet Nagel.

Bron:http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=2&pageid=19038

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License